Ontdek onze wijnen

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wijnen De Vos V.O.F. verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op patrick@devoswijnen.be of 0475/34 09 29.

1. Verwerkingsdoeleinden

Wijnen De Vos V.O.F. gebruikt uw gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, facturatie- en afleveradres en eventueel uw BTW-nummer/ondernemingsnummer nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Als u bij Wijnen De Vos V.O.F. een bestelling plaatst, bewaren wij uw gegevens in een beveiligde omgeving. Wij slaan informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel uw BTW-nummer of ondernemingsnummer zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft door te geven.

2. Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

3. Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

4. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Wijnen De Vos V.O.F. verkoopt uw gegevens niet. Wijnen De Vos V.O.F. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om zelf zijn klantgegevens aan te passen door middel van het verzenden van een e-mail naar het volgende e-mailadres: patrick@devoswijnen.be

5. Direct marketing

Om u op de hoogte te houden van alle aanbiedingen en opendeurdagen van Wijnen De Vos V.O.F., slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling op. Hierdoor kunnen wij u via e-mail en per post informeren.

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

6. Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).

Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u ons een e-mail sturen via patrick@devoswijnen.be . Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op onze website www.devoswijnen.be altijd de meest recente informatie.

Opgemaakt op 23/05/2018

Patrick De Vos
www.devoswijnen.be